top of page

Opinions & Articles

הרצאות

יצירת מקום לנחל
02:19
ים המלח מנקודת מבט של תכנון אזורי עם מוטי קפלן
01:10:02

ים המלח מנקודת מבט של תכנון אזורי עם מוטי קפלן

מפגש עם מוטי קפלן. --------------- מוטי קפלן, גיאולוג בהשכלתו, מתכנן, עורך תמ"א אחת, תכנית המתאר הארצית האחודה, יועץ למנהל התכנון, במשרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד השיכון, רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל ועוד. תחומי ההתמחות העיקריים שלו כוללים מדיניות שמירה וטיפוח שטחים פתוחים ומשאבי סביבה; חופים, נחלים וחקלאות. קפלן ערך תכניות מתאר ארציות אחדות, ביניהן: תמ"א 22 – יער וייעור, תמ"א 13 – חופי אילת, תמ"א 1/35- תכנית המתאר הארצית המשולבת, תמ"א 41 – תכנית המתאר הארצית למשק האנרגיה, תכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים ואחרות. קפלן גם מייעץ למדינות באפריקה, דרום אמריקה ואסיה בנושאי פיתוח אזורי וסביבה. וכן ל-UNDP (United Nations Development Programme) בנושאי יישום אמנת ריו, דרכי התמודדות עם משבר האקלים, הגנת המגוון הביולוגי, ומניעת תהליכי מדבור והידלדלות קרקעות. עבודתו המקצועית משולבת בהוראה בפקולטה לאדריכלות נוף בטכניון, ובמכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית בירושלים.
תמא אחת - מפגש עם מוטי קפלן
01:03:15

תמא אחת - מפגש עם מוטי קפלן

מוטי קפלן על תמ"א אחת יום חמישי ה 13 בינואר 2022, בין השעות 16.00 עד 17.00, מעברים ובית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית מארחים את מר מוטי קפלן, האיש מאחרי תמ"א אחת, התוכנית שמאחד את כל תוכניות המתאר בצורה פשוטה ובהירה. מראיין: פרופ' דוד לוי-פאור. תמ"א אחת נערכה על פי החלטת הממשלה (2012): "תכניות המתאר הארציות, נעדרות בהירות, כוללות סתירות...". ולפיכך: "להביא לתכנית אחת, שתאחד את כלל תכניות המתאר...לשפה פשוטה ובהירה". בראש התכנית עומד פרק כללי ובו עקרונות, הגדרות וסדרי-תכנון, המשותפים לכל פרקי התכנון הארצי. התכנית מאחדת תכניות מתאר ארציות, בנושאי שטחים פתוחים: יערות, שמורות-טבע, נחלים, חופים...ובנושאי תשתיות: מים, אנרגיה, דרכים...שפת התכנית פשוטה וקלה, שווה-לכל-נפש, נמנעת מפרטים ונוקטת כללים אשר ניתן להסיק מהם, ולהשליכם על מקרים פרטניים. תמ"א אחת מתווה שביל-זהב בתכנון הארצי – המשלב צרכי פיתוח ושימור. אישורה מסמן בגרות ובשלות בשיח-התכנוני, הקשבה הדדית, גישור והשלמה בין מתחים. התכנית הוסיפה למעלה מ-700 אלף דונם שטחים פתוחים מוגנים, בתמיכת משרדי השיכון, האנרגיה והתחבורה. במקביל נמתחו תשתיות ארציות, בתמיכת הארגונים הירוקים. וכולם כאחד שמו לנגד-עיניהם את צרכי המדינה בכללה, ולא-דווקא את התחום עליו הם אמונים. תמ"א אחת התנחלה לא רק על דפים וניירות, אלא גם ובעיקר – בתודעה. בשנות עריכתה נטלו בה חלק עשרות מתכננים, שנחשפו לשפתה ולדרכה. תכניות הנהגות היום במוסדות-התכנון, מאמצות את שפתה – בהירה ותמציתית, כל אלו עשויים להקנות למערכת התכנון הישראלית פנים חדשות ורוח חדשה. תמ"א אחת אושרה בישיבת הממשלה ביום 12.1.2020. תמה הכנת תמ"א אחת. תכניות רבות מצפות לבוא בשעריה. יש לקוות כי המהלך יימשך, וכל התכניות הארציות תגובשנה במתכונתה ובשפתה. מוטי קפלן, גיאולוג בהשכלתו, מתכנן, עורך תמ"א אחת, תכנית המתאר הארצית האחודה, יועץ למנהל התכנון, במשרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד השיכון, רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל ועוד. תחומי התמחות עיקריים – מדיניות שמירה וטיפוח שטחים פתוחים ומשאבי סביבה – חופים, נחלים, חקלאות. ערך תכניות מתאר אחדות, ביניהן תמ"א 22 – יער וייעור, תמ"א 13 – חופי אילת, תמ"א 1/35- תכנית המתאר הארצית המשולבת, תמ"א 41 – תכנית המתאר הארצית למשק האנרגיה, תכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים ואחרות. יועץ למדינות באפריקה, דרום אמריקה ואסיה בנושאי פיתוח אזורי וסביבה. וכן לUNDP (United Nations Development Programme) בנושאי יישום אמנת ריו, דרכי התמודדות עם משבר האקלים, הגנת המגוון הביולוגי, ומניעת תהליכי מידבור והידלדלות קרקעות. עבודתו המקצועית משולבת בהוראה בפקולטה לאדריכלות נוף בטכניון, ובמכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית בירושלים.
bottom of page