top of page

THE NEXT BIG THING

coming

soon

פרק הפסולת מחליף את תמ"א 4/16 פסולת מוצקה על שינוייה. הפרק מסדיר את תחום הטיפול בפסולת הן באמצעות השבתה והן באמצעות סילוקה. הפרק, מסדיר הוראות להקמת אתרי פסולת שונים בהתאם לאופן הטיפול בפסולת וסוגה. סוגי האתרים המוסדרים בפרק הם אתר השבה, אתר הטמנה ותחנת מעבר. סוגי הפסולת המטופלים באתרים אלה הם פסולת יבשה, פסולת מעורבת, פסולת חקלאית, פסולת תעשייתית מאושרת ופסולת מסוכנת.

סדרי העדיפות לטיפול בפסולת

הדירקטיבה האירופית מחלקת את הטיפול בפסולת לשני מסלולים עיקריים:

מסלול השבה - עיבוד הפסולת בדרך המאפשרת שימוש חוזר לרבותמיחזור או הפקת אנרגיהלרבות ההליכים המקדמיים הנדרשים לצורך כך.

מסלול סילוק - מיזעור הנזק מהפסולת מבלי לעשות בה שימוש. דוגמת הטמנה או איכול פיזי-כימי (שאינו כלול בפרק זה).

אחת ממטרותיו העיקריות של פרק זה היא לעודד תהליכי השבה, ולצמצם פעולות סילוק בהלימה לעדיפות הקבועה בדירקטיבה. בנוסף, בהתאם לדירקטיבה הטיפול בפסולת יעשה לפי סדר העדיפויות הבא: 1 .הפחתה במקור; 2 .שימוש חוזר; 3.מיחזור; 4 .הפקת אנרגיה; 5 .סילוק.

 

כמו כן, ככלל יש לתת עדיפות לטיפול בפסולת בסמיכות למקום היווצרותה, תוך הפרדתה לפי סוגיה.

סוגי פסולת: האבחנה בין סוגי פסולת היא בעיקר לפי סוג הפסולת ומקורה, מהם נגזר פוטנציאל המטרד או הסיכון הצפוי מהם. הפסולת היבשה בעלת פוטנציאל זיהום נמוך יחסית. אינה מכילה מרכיבים פריקים ביולוגית רקבוביים ובכללה פסולת בניין המהווה תת-סוג מרכזי . פסולת מעורבת מתייחסת בעיקר לפסולת עירונית שמקורה במשקי הבית. כוללת מרכיבים פריקים ביולוגית, בעלי פוטנציאל גבוה ליצירת מטרדי ריח, זיהום מים וקרקע, וכן מרכיבים שאינם פריקים ביולוגית. פסולת חקלאית כגון גזם חקלאי, שאריות פלסטיק ועודפי גידולים. הפסולת התעשייתית המאושרת והפסולת המסוכנת שנקבעו בהתאם לדירקטיבה האירופית ולתקנות בהתאמה, נדרשות לטיפול מיוחד ומורכב, הכולל מרכיב סיכון בריאותי וסביבתי. לפיכך, ההתייחסות אליהן הינה נפרדת ומחמירה.

 

סוגי אתרים: פרק זה מתווה הוראות לתכנון והקמה של אתרי פסולת וכן שומר שטחים לתכנון אתרי הטמנה לפסולת מעורבת, אתרי הטמנה והשבה לפסולת מעורבת, אתרי השבה לפסולת מעורבת, אתרי הטמנה והשבה לפסולת תעשייתית ולפסולת מסוכנת. לאור הרכבה של הפסולת היבשה, ניתן להפנותה גם לאתרי פסולת מעורבת, אך לא להיפך.

 

הוספת אתרים: לאור סדרי העדיפות לטיפול בפסולת ועל מנת לעודד השבת פסולת על פני סילוקה, מקל הפרק באישור אתרי השבה ותחנות מעבר חדשים ומנגד קובע מגבלות להוספת אתרי הטמנה. בנוסף, לאור הסיכונים הטמונים בפסולת תעשייתית מאושרת ובפסולת מסוכנת, קובע הפרק תנאים מגבילים להוספת אתרים לסוגי פסולת אלה.

שיקום אתרי פסולת: בחלק מאתרי הפסולת חלה חובת שיקום בגמר הפעילות: בתחנת מעבר פתוחה, ובאתר הטמנה - לאחר מיצוי קיבולת האתר.

Background

In 2012, the government decided on the preparation of one national master plan, which will unite all national master plans. The decision comes against the backdrop of the multitude of plans, duplicates, contradictions and their lack of clarity, making it difficult for planning procedures.

The planning challenge - on rules and details

The challenge facing the work teams was to convert many programs, dealing with various issues and which go down to detail, into one planning fabric, which would coordinate and unite them all. The role of a national master plan is to guide a way, to set principles and outlines for the plans and actions that follow. Teaching a way is done by rules, and it is not possible to drown out the details. ''


In order to move from the details to the rules, each individual national outline plan was examined, and its rules and principles were identified. These rules - with the required changes - will now apply to the entire program system. Thus, two "planning floors" were created: the upper floor containing rules, definitions, definitions and guidelines, which are very effective for any planning issue. On the lower floor, the themed chapters were grouped with their details: water, energy, transport, streams, nature reserves and forests, beaches, etc.

 

The rules upstairs are always true. For example: the principle of linking infrastructure and integrating it, to prevent infrastructure dispersal, and waste and damage in open areas; Principle of minimizing environmental impacts and preventing harm to natural values; The requirement to coordinate the planning systems that are in close proximity or encounter with other infrastructures. If so far, these provisions have been the subject of only a few plans, and no other plans have been made, then these are the principles and rules that apply to any plan: from the construction of a desalination plant, the installation of a water pipe or a power line, to the establishment of a nature reserve visitor center.

 

This transition, specifications and rules and principles, resulted in significant shortening, repetition and duplication, and created a uniform, clear and easy-to-find language for all national outline plans. The program framework has so far included 17 outline plans. This created the infrastructure for the continuation of the move, and for the addition of other plans to the process.

 

The fear of the unknown

The preparation of a single GDPR took seven years to complete. Why has the work become so lengthy? One of the reasons is the fear of undermining the old order. These plans - for their advantages and disadvantages, are familiar to planners and decision makers. These sweeping changes may weaken them. Debugging details and formulating rules and principles bring to the unknown. The fear of him and his desire to remain on the safe and familiar beach has led to objections to the planning process throughout.

 

These concerns were in large part borne by the green bodies, who are committed to preserving the values ​​of nature, heritage and open spaces. In the end, and after talks and discussions and uninterrupted discussions, the arrangements were finalized. The widespread loss of time in these processes resulted in the widespread agreement of all the parties supporting the plan today.

 

Substantial changes in one GDP

In addition to the condensation and consolidation processes, one TMA also made significant updates and changes to its plans. (In the instructions and plans of the program). These changes were required due to the obsolescence of the programs (some of the 1970s and 1980s), and the need to update and adapt to current conditions.

Screenshot 2022-05-21 230202.png
bottom of page