top of page

מאז ומעולם היתה ארץ ישראל אבן שואבת למבקרים ותיירים. כיום הופכת התיירות להיות גורם מרכזי בחיי המדינה ורבה השפעתה בתחומים רבים ומגוונים – בתחומי החברה, הכלכלה והסביבה. פרישת התיירות, השלכותיה וזיקתה לכלל התחומים – כל אלה נדרשים לתכנון והסדרה ברמה מקיפה וכוללת. המסגרת הנאותה לכך הינה תכנית מתאר ארצית, במערכת תכניות המתאר המכוונות וקובעות את מדיניות התכנון הארצית.

בין תכניות התיירות שנעשו במשרד: תמ"א 12 תכנית המתאר הארצית לתיירות, תכנית אב לפיתוח התיירות ביפו, תכנית אב לפיתוח התיירות בגליל העליון, תכנית אב לפיתוח התיירות בעין כרם בירושלים ועוד.

​תכנון ארצי
"תכנון ארצי כוללני – משאת הנפש של אנשי המקצוע..."

"תכנית מתאר ארצית כוללת בתוכה שיקולים תכנוניים פיסיים, חברתיים, כלכליים, סביבתיים, משפטיים... היא תוצר חשיבה אינטגרטיבית - תכליתה לקבוע את עיקרי התכנון הלאומי ולעצב את פני הארץ - והיא פסגתו של תחום התכנון." כך תיארה אדר' דינה רצ'בסקי (ראשת מנהל התכנון) את תמצית רעיון התכנון הארצי. רעיון אשר קיבל ביטוי מלא ב"עשור התכנוני", תור הזהב של התכנון בישראל 1990-2000, שנות עריכתן של תכנית 2020, תמ"א 31 ותמ"א 22, ובהן נזרעו זרעיה של תמ"א 35 ותמ"א אחת. במסגרת זו  יוצגו כמה תכניות מתאר ארצית,  שעיסוקן - מערכת התכנון הארצי. ביניהן - תכנית אב לישראל בשנות האלפיים (תכנית 2020), תמ''א 35, תמ''א אחת, מסמך מדיניות לפרישת אוכלוסייה, ותכניות אחדות בארצות אפריקה ומרכז אמריקה.

"תכנית מתאר ארצית כוללת בתוכה שיקולים תכנוניים פיסיים, חברתיים, כלכליים, סביבתיים, משפטיים... היא תוצר חשיבה אינטגרטיבית - תכליתה לקבוע את עיקרי התכנון הלאומי ולעצב את פני הארץ - והיא פסגתו של תחום התכנון." כך תיארה אדר' דינה רצ'בסקי (ראשת מנהל התכנון) את תמצית רעיון התכנון הארצי. רעיון אשר קיבל ביטוי מלא ב"עשור התכנוני", תור הזהב של התכנון בישראל 1990-2000, שנות עריכתן של תכנית 2020, תמ"א 31 ותמ"א 22, ובהן נזרעו זרעיה של תמ"א 35 ותמ"א אחת.

 

במסגרת זו  יוצגו כמה תכניות מתאר ארצית,  שעיסוקן - מערכת התכנון הארצי. ביניהן - תכנית אב לישראל בשנות האלפיים (תכנית 2020), תמ''א 35, תמ''א אחת, מסמך מדיניות לפרישת אוכלוסייה, ותכניות אחדות בארצות אפריקה ומרכז אמריקה.

תמ"א 22

תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור

תמ"א 12

תכנית מתאר ארצית לתיירות ונופש

bottom of page