top of page

אטלס הכורכרים

אטלס הכורכרים הוא פרי יוזמה של מכון דש"א בשיתוף עם קרן קימת לישראל, רשות הטבע והגנים, אגף שימור סביבה וטבע בחברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה. מטרת העבודה היא לאתר ולמפות את שטחי הכורכר בישראל שנמצאים בשטחים שאינם מבונים ואינם חקלאיים, ולהעריך את מצבם כיום ואת האיום הצפוי להם בעתיד. תשתית זו תאפשר מעקב רב שנתי אחר מצב שטחי הכורכר, שרבים מהם נמצאים באזורי הביקוש ונתונים ללחצי פיתוח מתמידים. שטחי הכורכר שנותרו בישראל הם בתי גידול ייחודיים, המשתרעים בעיקר לאורך מישור החוף. חשיבותם רבה בשל ערכיותם האקולוגית והנופית הגבוהה וריבוי ערכי הטבע המצויים בהם, ובשל תפקודם כשטחים טבעיים לפעילות פנאי ונופש בלב המטרופולינים. והנה, דווקא בתי גידול נדירים אלה סובלים מאיום מתמיד בשל הימצאותם באזורי ביקוש. עבודה זו מספקת תשתית מידע הכוללת מיפוי עדכני של שטחי הכורכר בישראל ושימושי הקרקע המתקיימים בהם, הערכת מידת ההגנה הסטטוטורית על שטחי הכורכר והמלצות לשימורם.

על פי ממצאי העבודה:

שטחי הכורכר בישראל (שאינם מבונים ואינם חקלאיים) משתרעים על פני כ-93,000 דונם, שהם כ-42% משטח המדינה.

 

בכמחצית (3.53% ,כ-50,000 דונם) משטחי הכורכר נשמר צומח טבעי שלא חווה התערבות או הפרה.

שטחים אלו הינם בעלי הערכיות והחשיבות האקולוגית הגבוהה ביותר לשימור.

 

רק 9% משטחי הכורכר מוגנים בשמורות טבע ובגנים לאומיים מוכרזים המעניקים רמת הגנה גבוהה. משמעות הדבר היא כי 91% משטחי הכורכר בישראל אינם זוכים להגנה מספקת. השטחים המוגנים הינם ברובם המכריע שטחים בעלי צומח טבעי (כ-86% מכלל השטחים המוכרזים).

כשני שלישים (כ-63,400 דונם) משטחי הכורכר נמצאים במחוז הדרום. מחציתם (כ-29,000 דונם) מכוסים יער נטע אדם. נתון זה ממחיש את הצורך לנהל מימשק יערני כך שניתן יהיה לקיים בשטחים אלו את המערכות הטבעיות והנדירות המאפיינות את שטחי הכורכר.

 

כמחצית (47%)משטחי הכורכר בישראל נמצאים בתחומי מרקמים מוטי פיתוח בתמ"א 35 (מרקם עירוני ומרקם כפרי). מכאן, שבראייה ארוכת טווח, תמ"א 35 אינה מעניקה הגנה מספקת לשטחי הכורכר.

למרות ערכם הייחודי, הלחץ על משאבי הקרקע ברצועת החוף הולך וגובר מיום ליום ושטחי הכורכר הפתוחים בישראל הולכים ומצטמצמים. גבעות הכורכר נוחות להתיישבות ולבנייה ונחשבות שטחים שוליים מבחינה חקלאית. מכיוון שכך, הן נכבשות על ידי גורמי פיתוח, ועולם הצומח והחי העשיר שבהן הולך ונעלם.

 

החשיבות הגבוהה של שטחי הכורכר, בצד נדירותו של בית גידול זה, מחייבים נקיטת צעדים להגנה עליהם. עם צעדים אלה נמנים הגנה סטטוטורית ברמת שימור גבוהה לשטחי הכורכר, טיפול במינים פולשים ובמינים נטועים ופעולות אכיפה.

מיפוי ואפיון מערך רכסי הכורכר המוצג בעבודה זו מהווים בסיס לבדיקה עיתית ורב שנתית של שטחי הכורכר והשינויים החלים בהם. המידע המוצג בעבודה ישמש חומר רקע לצורך גיבוש מדיניות וכלים לשמירה על שטחי הכורכר ולניהולם, וכתשומה להערכת מצב המגוון הביולוגי שמתקיים בהם.

Image by Ben Vloon
bottom of page