top of page

בית צפפא
הצעה לתכנית אב

מטרת התכנית

הכנת תכנית אב לשכונת בית צפפא אשר תתייחס לצרכי השכונה העכשוויים והעתידים כאחד.
התכנית תסקור ותכלול מספר נושאים עיקרים: בחינת מיקום השכונה במערך העירוני ומשמעויותיו,
מערך ייעודיי קרקע ושימושי קרקע, מערך תחבורה חניה ודרכים, מערך שטחים פתוחים ושירותי
ציבור, שימור, הוראות עיצוב אדריכליות.


יעדי התכנית
1. לערוך סקירה מפורטת של המצב המאושר, המצב בפועל והמתוכנן בכל מתחם התכנון של שכונת
בית צפפה ולגבש המלצות תכנוניות תוך התייחסות למידת ההתערבות הנדרשת במתחם.
2. להמליץ על קווי מדיניות במתחם התכנון בכל הנוגע לייעודי קרקע, מערך תחבורה חניה ודרכים,
מערך שטחים פתוחים ושירותי ציבור, בינוי בכלל ובינוי באתרי ארכיאולוגיה ושימור.
3. להגדיר כללים ועקרונות עיצובים לשכונה.
4. לקבוע את פוטנציאל הבינוי בשכונה, זאת על בסיס הסקרים, ניתוח אדריכלי ואינפורמציה
סטאטוטורית.
5. לערוך בחינת הפוטנציאל התיירותי והצגת דרכי פעולה בהתאם.

Beit-Safafa-Al-Burj-Mosque.jpg
bottom of page