top of page

גני ארועים ואולמות בסביבה החופית

הצעת מדיניות

במסגרות תכנון החופים בישראל, נתקבעה התודעה כי תחום החוף – 100 מ' מקו החוף, הינו שטח ציבורי מובהק, הפתוח לכלל וחסום בפני בינוי ופעילות פרטית. גם לסביבה החופית, במרחק 300 מ' מהחוף ניתנו מאפיינים ציבוריים והבטחת זיקה לחוף הים. יסודות אלו הינם אבן פינה בתכנון הארצי בישראל. המסמך שלפנינו עוסק במגמה רווחת בקרב הציבור בישראל לקיום אירועים משפחתיים על החוף. מגמה זו הולכת ומתגברת. ניתן לראותה כצורך לגיטימי השואף ומבקש את הקרבה לים לעת קיום אירוע מיוחד. קירבה המוסיפה נופך חגיגי ומיוחד, אוירה ותפאורה אשר אין למצאם במקומות אחרים. לכאורה נמצא לפנינו ניגוד אינטרסים בין הרצון להבטיח את חוף הים פתוח תמיד בפני הציבור, ובין קיומם של אירועים הסוגרים קטע מחוף הים. ניגוד זה הוא עניינו של המסמך שלפנינו. אנו מבקשים להעלות לדיון עמדה הרואה בצורה לגיטימית את הרצון לקיום אירוע משפחתי בקרבת הים, וכי ראוי לאתר מקומות מסוימים, בסייגים ובהגבלות מחמירים, אשר יאפשרו קיומו של רצון זה. אמירה השוללת מכל וכל, בכל מצב ותנאי, קיום אירועים משפחתיים על הים, תהיה בבחינת גזירה שאינה ראויה לכלל הציבור. מטרתו של מסמך זה היא להציע מדיניות אשר תמשיך ותשמור על פתיחותו לציבור של חוף הים, אך גם תאפשר - במקומות מועטים ומוגדרים, ותחת תנאים מחמירים, רצון קיים ולגיטימי מצד ציבור רחב.

Beach Wedding_edited_edited.jpg
bottom of page