top of page

תכנון נחלים בישראל

מדריך לתכנון נחלים בהשראת תמ"א אחת

במדריך שלפנינו ננסה להביא ל"קריאה נכונה" של הנחל, ליצור מצב שבו תכניות ''תראינה את הנחל", בתפקידים ובעושר הטמון בו, בהבנת ערכיו וסגולותיו, שלפעמים הם מכוסים ונעלמים מן העין, בחשיפתם וברתימתם בדרך מקיימת, לאדם ולסביבה. קריאת הנחל מתגלמת בשני מובנים: 
האחד - הכרת תנאיו הפיסיים- טבעיים של הנחל, המורפולוגיה הייחודית לו, תפקודיו ההידרולוגיים והאקולוגיים, הפוטנציאל הטמון בו מבחינה חברתית ותרבותית. 
השני - אימוץ עקרונותיה של תמ"א אחת, התאמתם ויישומם במופעים שונים של נחל, על פי תכונות המקום ומגמות התכנון.


שפת נחל אחידה לתכנון נחלי ישראל, תוצע על בסיס שפת תכנון הנחלים בתמ"א אחת. שפה אחידה תבטיח תקשורת בין מתכננים, תיאום כוונות ובסיס לתכנון. שפת נחל פיסית מגדירה את מרכיביו הטבעיים של הנחל: המורפולוגיים והאקו-הידרולוגיים, ושפת תכנון המגדירה את תחומי הנחל.


ספרות ענפה על תכנון ושיקום נחלים התפתחה בעשורים האחרונים בישראל, לצד ובעקבות ספרות רחבה - תיאורטית ומעשית בעולם. אין הכוונה ליצור ספר עיוני נוסף, אלא לגבש הנחיות מעשיות כיצד ליישם בתכנון מפורט, הלכה למעשה, את הוראותיה של תמ"א אחת, המשקפים את העקרונות המקובלים בספרות תכנון נחלים ושיקומם. עקרונות תמ"א אחת וכלליה תורגמו בצורה בהירה למתכננת אשר אינה בקיאה בהכרח בנבכי הנחל - בבואה לתכנן חבל ארץ אשר נחל זורם בו.


המדריך לתכנון נחלים ישמש כלי עבודה מעשי למתכננות, אדריכליות נוף, אדריכליות ומתכננות - ערים, הידרולוגיות, מהנדסות ניקוז, מתכננות סביבתיות לרשויות הניקוז והנחל ולמוסדות תכנון, לעת הכנת תכניות נחל או תכנון שטחים הכוללים נחל.
מטרות המדריך:
1. קריאת הנחל - לתת כלים בידי המתכננת לקרוא נכונה את הנחל ומאפייניו.
2. קריאת עקרונות תכנון נחל - תכנון הנחלים מתוך הכרת תכונותיהם וסגולותיהם.


Image by pure julia
bottom of page