top of page

תכנית בנין עיר כוללת, מביטה על המערכת העירונית כולה, על חלקיה השונים כמכלול אחד:

תמצית חיי-העיר נמצאת במרחב הציבורי, ברחובות, בכיכרות, בפארקים. מרחב ציבורי הומה אדם, הוא המבטיח איכות-חיים עירונית גבוהה, שיש בה תרבות, פנאי, מסחר ועסקים. מקום שבני-אדם מתראים תכופות, ושיש ביניהם מגע והחלפת רשמים, דעות וחוויות. זוהי ההוויה העירונית.

ערי ישראל הצטיינו בעת האחרונה בדחיקת דמות הרחוב המסורתית, והמרתה בכבישים, החותכים ומפרידים בין רקמות העיר. מוקדי מסחר, תרבות, תעסוקה, הועתקו ממרכז העיר לשוליה או אל השטחים הפתוחים הסובבים אותה. כך נפגעו מרכזי חייהן של ערים רבות.

תכניות בנין עיר אחדות נעשו במשרד, וכן שכונות ומקטעים עירוניים. תכנית מתאר ירוחם, קרית מלאכי, בית צפאפה, אקולוגיה עירונית בתל אביב, שכונת רכס לבן בירושלים ועוד.

תכנון

ערים

ירושלים

תכנית פארק 

תל אביב

אקולוגיה עירונית

רכס לבן

מתווה תכנוני חלופי ברכס לבן

פארק המסילה כריכה_Page_01.jpg
תל אביב אקולוגיה עירונית.png
Screenshot 2022-03-08 174255.png

פארק איילון

סדנה תכנונית

ירושלים בת קיימא

סוגיות בפיתוח ושימור

פארק הירקון

תכליות ירוקות ותפיסת תכנון

שער סדנת איילון.jpg
ירושלים בת קיימא - כריכה_Page_001.jpg
פארק מטרופוליני ירקון - כריכה_Page_01.jpg

ירוחם

תכנית אב

קרית מלאכי

תכנית מתאר

הנחל והעיר

הילכו שנים יחדיו

קרית מלאכי כריכה.jpg
NAHAL.pdf_Page_001.jpg

פארק הירקון

תכליות ירוקות ותפיסת תכנון

bottom of page