top of page

תמ"א אחת

תחבורה

דברי הסבר

פרק התחבורה כולל את ההוראות למרכיבי התחבורה היבשתית - דרכים ומסילות ברזל ובא להחליף את תמ"א/ 3

ותמ"א/23 על שינוייהן.הפרק קובע את תפרושת רשת תשתיות התחבורה הארציות, תוך הבחנה בין דרך מהירה, דרך פרברית מהירה, דרך ראשית, ודרך אזורית ומסילות. ההוראות מבחינות בין רשת הדרכים ובין רשת המסילות, בסדרת הוראות בעלות אופי דומה לדרכים ולמסילות.
 

הוראות התכניות כוללות סדרת הנחיות וכללים הנוגעים לדרכים ומסילות שהותוו בתכנית המתאר הארצית, אך עדיין לא בוצעה עבורן תכנית מתאר מקומית או מפורטת. על רצועת התכנון שבתחומה תתוכנן הדרך עליו חלות מגבלות בניה לשם תכנון וסלילת הדרך והמחלפים העתידיים או המסילות והשלוחות. התמא קובעת את המידות והשימושים האפשריים וכן את הגמישות המותרת והתנאים לה.
 

בנוסף, קובעות ההוראות הנחיות הנוגעות לתכנון הדרך כגון רוחבה המירבי, מספר הנתיבים בדרכים, ואת אופן ההתחברות בין דרכים שונות, והכל בהתאם לסיווג ומדרג הדרך כקבוע בתשריט וכן את המרכיבים במסילה ובדרך. בנוסף, קובעת התמ"א מגבלות בניה לצד הדרכים והמסילות קווי בנין. מרחק קווי הבניין, נקבע בהתאם לסוג התחבורה והמדרג, שיקולי בטיחות והרחבה עתידית של הדרכים והמסילות ומניעת מפגעים, השפעות סביבתיות, שימושי הקרקע הגובלים ורגישותם למפגעים.


הוראות קובעות הנחיות פרטניות בנוגע לתכנון דרך ומסילה נופיות, העוברת באזורים בעלי נוף רגיש. ההוראות
נוגעות לתכנון הדרך תוך הבטחת השתלבות מיטבית עם הסביבה ומזעור הפגיעה בנוף. כמו כן מתייחסת התמא לשיקולים ולמסמכים הנדרשים כדי להבין את השפעת התוכנית על הסביבה, לעת אישורה.

מטרות פרק הדרכים

א. להתוות את רשת הדרכים הארצית תוך קביעת מדרג ותפקוד של דרכים וקטעי דרך.
ב. לקבוע כללים למניעת מפגעים סביבתיים, שמירת הסביבה והנוף לדרכים נופיות.
ג. לחייב את מערכת התכניות לפי פרק ג' בחוק לשמור על רצועות הקרקע להקמתה ותפקודה של רשת הדרכים הארצית.
ד. לקבוע הנחיות לעריכת תכניות לדרכים.

 

מטרות פרק מסילות הברזל
א. לאפשר התוויה ופיתוח מערכת מסילות ברזל שתספק שירותי הסעת נוסעים והובלת מטענים ברכבת
ברמה גבוהה של אמינות, מהירות, בטיחות, מניעת מפגעים לסביבה ושמירה על הנוף, תוך ניצול יעיל
של הקרקע ואיחוד תשתיות.
ב. לשמור רצועות קרקע עבור הקמתה ותפקודה של רשת המסילות הארצית.
ג. לקבוע הנחיות לעריכת תכניות למסילות.

bottom of page