top of page

תמ"א 12

תכנית מתאר ארצית למפעלי תיירות ושטחי נופש

מאז ומעולם היתה ארץ ישראל אבן שואבת למבקרים ותיירים. כיום הופכת התיירות להיות גורם מרכזי בחיי המדינה ורבה השפעתה בתחומים רבים ומגוונים - בתחומי החברה, הכלכלה והסביבה. פרישת התיירות, השלכותיה וזיקתה לכלל התחומים - כל אלה נדרשים לתכנון והסדרה, ברמה מקיפה וכוללת. המסגרת הנאותה לכך הינה תכנית מתאר ארצית, במערכת תכניות המתאר המכוונות וקובעות את מדיניות התכנון הארצית.

הכנתה של תכנית מתאר ארצית מהווה הזדמנות ואתגר להתוות כווני חשיבה חדשים, להביט לאופקים ארוכי טווח ולהעמיד כגורם מרכזי את האינטרס הלאומי-ציבורי. ההתייחסות לממדי התכנון: המרחב, הזמן, החברה, הכלכלה - יהיו מקיפים וכוללים, ויתכן שאף יתעלמו מאלמנטים מקומיים ואקראיים. תכנית כזו תראה לנגד עיניה את תכליתה בהקשר של שיקולים ממלכתיים, טובת הציבור ולא טובת הפרט - קונפליקט קלאסי במהלכים תכנוניים. יתרונות לאורך זמן ולא השגת יתרונות ארעיים וזמניים. ואמנם, בתכנית זו הושקע מאמץ רב ביצירת מסגרת מקיפה לתכנון התיירות בארץ; כערך חברתי, תכנון מערכות הנופש והפנאי אשר הדרישה להן הולכת וגוברת, לצד הבטחת תשתיות ופיתוח מוקדים ואתרים לתיירות נכנסת ומקומית. התכנית מתווה מסגרות תכנוניות מהן ניתן לגזור תכניות ברמה המקומית, כמתחייב מעצם הגדרתן ותפקידן של תכניות המתאר הארציות.

 

להכנת התכנית נודעת משמעות בפני עצמה, יתר על כן, יש והשפעתה של תכנית ניכרת בעוצמה גבוהה דווקא בתקופת הכנתה, כאשר גורמי התכנון ומקבלי ההחלטות מודעים להתהוותם של הכוונים והרעיונות החדשים. ואכן ניתן לומר כי בתקופת התכנון - בשנתיים האחרונות - כבר היתה ניכרת השפעת התכנית, בהכוונת תכניות ברמה המקומית, בשיקולי מיקום ופיתוח פרוייקטים, ובהחדרת מושגים וכווני מחשבה שהתוו בתכנית, כמו מתחמי תיירות או מרחבי תיירות ונופש, אשר יעודם המרכזי קשור בתיירות ובתרבות הפנאי. מושגים אלה מתגבשים היום הלכה למעשה ונטמעים יותר ויותר בתכנון המקומי.

 

התכנית נמצאת עתה  בשלבי הכנה אחרונים, ואולם מבחנה האמיתי יהיה בשלב הבא - שלב היישום. מדינת ישראל עומדת בפני עידן חדש - עידן השלום, התיירות מהווה אחד הביטויים המוחשיים והמובהקים של הגשמתו; הן כנהנית ממנו בפועל והן כגורם הממריץ ומעודד אותו. מצב הרגיעה המתפתח באזור, עשוי להביא לפריחה וקידום משמעותיים בתיירות לישראל, ולקידום שיתוף פעולה בינאזורי. מי יתן ותכנית זו, תצליח לסייע בידי מדינת ישראל בהשגת האפשרויות לקבלת פניהם של המבקרים בה, בקידום יעדי השלום ובקירוב לבבות עמים.

cristina-gottardi-gY9za_FA59o-unsplash.jpg
bottom of page