top of page

מוטי קפלן מתכננים בע"מ

מוטי קפלן מתכננים בע"מ - חברת ייעוץ המתמחה בהכנת תכניות מתאר ארציות, מסמכי מדיניות ותכניות אסטרטגיות. פיתוח בר-קיימא הוא מוטיב מרכזי בתפיסת החברה. תכנון ופיתוח המכוונים להעדפת האינטרס הציבורי, המרחיק ראות לאופק רחוק, ורואה לנגד עיניו את טובת הכלל ואת טובת הדורות הבאים.

בין התכניות שנערכו בידי החברה: תכנית המתאר הארצית ליער ולייעור (תמ"א 22), תכנית המתאר הארצית לחופי מפרץ אילת (תמ"א 13), תכנית המתאר הארצית המשולבת (תמ"א 35/1) ומסמך מדיניות שטחים פתוחים במסגרת תכנית האב לישראל בשנות האלפיים - תכנית 2020, תכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים (תמ"מ 30/1) ותכניות רבות אחרות בתחומי סביבה, חופים, נחלים, יערות ושמורות טבע, תיירות ותכניות מתאר עירוניות.

גולת הכותרת של עבודת החברה היא הכנתה של תכנית המתאר הארצית האחודה - תמ"א אחת המאחדת וכוללת את כל תכניות המתאר הארציות למארג שלם אחד.

 

החברה יועצת למנהל התכנון במשרד האוצר, למשרד החקלאות, משרד השיכון והמשרד להגנת הסביבה, ולה פעילות ענפה במדינות מתפתחות באפריקה, דרום אמריקה והמזרח הרחוק, ולארגון הפיתוח של האומות המאוחדות UNDP. תכניות עיקריות שנעשו במסגרת הייעוץ למדינות זרות: הכנת תכנית לאומית לחופי אנגולה (ICZM), תכנית אב לאומית לחקלאות בסורינאם, מודל לתכנית Cross Cutting Capacity (CCCD) להתמודדות עם שינויי אקלים עבור UNDP, תכנית ניהול קרקעות בבוצוואנה ועוד. החברה מעסיקה יועצים בתחומי התכנון הפיסי והסביבתי, שימור משאבי טבע, אדריכלות, ומערך מיפוי ממוחשב GIS.

bottom of page