top of page

חקלאות אדם נוף

ראשיתו של הספר שלפנינו ביוזמת קרן 'נקודת ח"ן' אשר שמה לה למטרה להאיר את נופיה וערכיה של החקלאות בישראל. פרקי הספר נכתבו חלקים חלקים, והכתיבה נמשכה שנים אחדות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר, קרן נקודת ח"ן והמשרד להגנת הסביבה חברו להוצאת הספר לאור והקצו לכך את המשאבים הנדרשים. תודתי נתונה להם. מקצת מפרקי הספר, מסקנותיו והמלצותיו, ביחד עם עבודות ומחקרים נוספים שעסקו בנוף החקלאי מצאו להם הד בשיח התכנוני בישראל. תכניות מתאר אחדות הסתייעו בעקבותיהם בתיעוד הנופים החקלאיים ובהכרתם וקבעו יעודי שטח דוגמת 'נופי חקלאות מסורתית', 'מכלולי נוף', 'שטח חקלאי מוגן', 'שטח חקלאי משקי', 'מסדרונות אקולוגיים' העוברים בשטחים חקלאיים.

חלקו הראשון של הספר בוחן את ערכיו המגוונים של הנוף החקלאי מנקודות מבט שונות. בחלקו השני נעשו תיעוד ורישום של נופים חקלאיים בארץ ישראל. מתווה יחידות הנוף החקלאיות נשען על החלוקה ליחידות הנוף של ארץ ישראל. דרך זו תסייע בידי מערכות התכנון לקבוע מדיניות פיתוח, בינוי ושימור בשטחים החקלאיים באזורי הארץ השונים, על פי רגישות וערכיות השטח. עד כה תוארו יחידות הנוף החקלאי באזוריה הים-תיכוניים של הארץ, ועדיין מצפות להשלמה יחידות הנוף בדרום הארץ - בלכיש, בשדות פלשת בצפון הנגב, בהר הנגב ובערבה. הסוגיות והרעיונות המובעים כאן יפים לשעה זו, ויש להניח כי יידרשו לעידכון ובחינה מחודשת בשנים הבאות. הארץ אינה קופאת על שמריה והיא הולכת ומשתנה בקצב מהיר. עימה משתנים גם צרכי המשק והפיתוח, ובכללם אופייה של החקלאות, נופיה ומראותיה. תכליתו של הספר להניח יסודות ולעורר מחשבה באשר לתפקידיה של החקלאות ולמקומה בדמות הארץ, כיום ובימים הבאים.

SDFSVS.png
Agriculture Drone
bottom of page