top of page
Search
  • Writer's pictureMoti Kaplan

מבנה תמ"א אחת

אחד מתפקידיה של תכנית הוא ליצור סדר במרחב; היגיון, מבנה הירארכי. תכנית מהווה בזעיר-אנפין בבואה של העולם אותו היא מבקשת לתקן ולהסדיר (כפי שאירגונו הפיסי של יצור חי מגולם במתכונת ה-DNA שלו).

על כן תדרש גם התכנית עצמה לסדר ומבנה. תכנית בעלת מבנה סדור תהיה נהירה וברורה, בניגוד לתכנית שמרכיביה מעורבבים ולא ניתן לאתר את הקשרים ביניהם.


תמ"א אחת בנוייה בשני חלקים:


חלק ראשון - כללי ומשותף: כאן נאספו מכל תכנית מתאר ארצית היסודות שיש להם תוקף ומשמעות רחבים, והם משותפים ביחס לתכנון הארצי.


· עקרונות כלליים

· הגדרות משותפות

· הוראות המסדירות את ניהול ההליך התכנוני.


כוחם יפה והוראתם מחייבת וחלה על כל חלקי תמ''א אחת.


חלק שני - פרקים נושאיים: כינוס הנושאים השונים אשר היו פזורים בתכניות המתאר הארציות כפרקים, וארגונם ועריכתם במתכונת סדורה חדשה. קביעת מטרות, הגדרות, והוראות, כולן ייחודיות ומותאמות לכל נושא (פרק).


הצגת הרעיון:

מבנה כללי של תמ"א אחת:

חלק ראשון - קומה עליונה, ובה היגדים כלליים. כללי מסגרת בתכנון המתארי הארצי.

חלק שני - קומה תחתונה, העוסקת בנושאים הייחודים לכל פרק. מאורגנים על פי מבנה סדור.

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page