top of page
Search
  • Writer's pictureMoti Kaplan

?שנת 2020, תכנית 2020, ומה צופן העתיד

ביום ה' הקרוב 5.3.2020, יתקיים הכנס השנתי של איגוד המתכננים, בסימן "תכנון - שאלה של איזון". בפתחה של שנת 2020, תעלה במליאת הכנס השאלה "האם התגשם חזונה של תכנית האב לישראל (תכנית 2020). ומה צופן העתיד?''. על חלקה הראשון של השאלה ניתן לענות כי תכנית 2020 (ובמקביל לה תמ"א 31, ואחריה תמ''א 35), שינתה כליל את השקפת העולם התכנונית בישראל. מגמת פיזור-אוכלוסין, הקמת יישובים חדשים, וכיסוי הארץ בשלמת בטון ומלט, שרווחה עד שנות ה-80 של המאה ה-20, הוחלפה לתפישת ריכוז, התכנסות, הימנעות מהקמת יישובים חדשים, מתיחת קווים ברורים בין הפתוח והבנוי, ושיווי-משקל (שאלה של איזון...) ביניהם.

ומה צופן העתיד? תלוי עד כמה יפנימו דורות התכנון הבאים בתודעתם את השקפת העולם החדשה, את המוטיב המרכזי של התכנון הישראלי: התכנסות מירבית אל הבנוי, והותרת שטחים פתוחים, שמורות-טבע, יערות, חקלאות, הקשורים ברצף זה לזה.

בכוחה של הבשורה על-פי 2020 לעצב ארץ מאוזנת, בה ערים טובות, רוויות וצפופות, מתקיימות בינות לשטחי יער, חקלאות וטבע. בשורה זו ועקרונותיה - נכונים לשנת 2020, 2040, 2080 והלאה.
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page