top of page
Search
  • Writer's pictureMoti Kaplan

?תמ''א אחת - מה נשתנה

תמ"א אחת נכנסה לתוקף. מרבית תכניות המתאר הוותיקות בטלות. רבים חוששים מן המעבר, מן החדש והבלתי מוכר. בשבועות הקרובים ננסה ללכת יחד, צעד אחר צעד. נשווה את נקודת המוצא – התמ"א הוותיקה הבטלה, מול הפרק המחליף אותה בתמ"א אחת.


נתחיל בפרק החופים:

לפנינו תשריט תמ"א אחת (ממנו בודדו ייעודים הקשורים בפרק החופים), מול תשריט תמ"א 13 חופי-תיכון:


מה הם ההבדלים העיקריים?

מרבית ייעודי השטח בתמ"א 13 אינם מופיעים בתמ"א אחת. מדוע?

מפני שלא נאמרה שום הוראה לגביהם, הקושרת אותם לחוף הים.

למשל:

''שטח יישוב'': שטח המיועד להתיישבות עירונית או כפרית לפי תכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות;

''אתר לאומי'': מבנה או קבוצת מבנים או חלק מהם... בעלי חשיבות לאומית והיסטורית...

מה איתם? כיצג הם קשורים לחוף הים?

שימו לב - אין כל קשר בין ההגדרה, המופיעה בתשריט, ובין חוף הים.

על-פי תפיסת תמ''א אחת,


כל מה שלא היה בו צורך - הושמט, נמחק, נעלם.

פרק החופים בתמ"א אחת כולל רק שני ייעודי שטח:

  • תחום חוף הים, 100 מטר מקו המים (כחול כהה - חוף עירוני, כחול בהיר - חוף פתוח): ''בתחום חוף הים תיאסר בניה...''

  • מכלולי חוף (טורקיז): ''יישמר השטח הפתוח כמרחב בזיקה לים... ערכים טבעיים, חקלאיים, חברתיים, ותיירותיים... שטחים פתוחים ורציפים ניצבים לחוף ומסדרונות בין הים והחוף ....''

כל השאר מובע דרך כללים, הנחיות, עקרונות, והוראות, כדרכה של תמ"א אחת.

למשל - מחקנו אמנם שטח יישוב, אבל - ניתנה הוראה מפורשת באשר לחזית היישוב הפונה לים. חזית החוף - waterfront.

עורף החוף העירוני: ''מוסד תכנון הדן בתכנית בעורף החוף העירוני יתייחס להיבטים הבאים:

  • לחזית הים העירונית המחברת חזותית ותפקודית בין העיר והחוף. באזור זה תינתן עדיפות לשימושים מעורבים התומכים בפעילות העירונית בחוף, ובכלל זה תיירות, מלונאות, בילוי ופנאי, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים וטבע עירוני. ניתן לאשר באזור שימושים נוספים.

  • בקו הבינוי הראשון יתאפשר ככל הניתן מראה נוף ימי פתוח מצירים ומוקדים בתוך העיר.בתכנית מתאר כוללנית ליישוב או בתכנית מתאר מקומית תינתן התייחסות להפניית צירי תנועה ולנצפות מעומק העיר אל החוף ולקשירת השלד העירוני הציבורי אל החוף.

על כן - היעודים בתשריט תמ"א 13, שאין להם דבר עם שמירת החוף, מתייתרים ונמחקים. במקומם ניתנת הוראה היוצקת תוכן וממשות לקו המגע בין היישוב והחוף, חזית הים העירונית.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page