top of page
Search
  • Writer's pictureMoti Kaplan

נחלים בתמ"א אחת

תמ״א אחת מציגה תפיסה חדשה ביחס לנחלים - הנחל שונה מ״ייעוד שטח״ במובנו המקובל - שמורת טבע או יער. הנחל הוא קו בנוף החוצה תכסיות ויעדי שטח שונים. הנחל עשוי לפגוש בדרכו עיר בנוייה, או אזור תעשייה, אתר מורשת, יער או שמורת טבע, וכל אלה נדרשים לנהוג על פי כללים מוגדרים, אשר חלים מעתה על כל יעוד ”המתארח״ אצל הנחל. נחל הזורם בעיר - קובע את החלל הציבורי העירוני המרכזי ובו שצ״פים, טבע עירוני, גדות פתוחות, אך גם טיילות, בתי קפה, מסעדות, ומבני חינוך תרבות ופנאי. תמ״א אחת חידשה את המונח ”חזית עירונית״ הפונה אל הנחל, וקבעה לו הוראות. הוראות תמ״א אחת לנחל מכוונות לתכניות לנחל כישות בפני עצמה, אך גם לשימושי שטח ”המתארחים״ בנחל על פי התפיסה האמורה לעיל. תמ״א אחת שינתה את תשריט הנחלים בהשוואה לתכנית האם - תמ״א 34/ב/3 .התווספו נחלים ראשיים ומשניים, נחלים משניים רבים הפכו להיות ראשיים, ותוואים קצרים מקומיים, בסדר גודל של 3-1 ק״מ, הוסרו מתשריטי התכנית. נוספו הוראות המגבילות את השימוש החקלאי באפיק הנחל וברצועות המגן (כ-5 מ‘ מכל צד), על מנת לאפשר לנחלים ”לנשום לרווחה״, כמסדרונות אקולוגיים וכצירי טיול לאורכה ולרוחבה של הארץ, נוספו הוראות בדבר השבת פיתולי נחל, שיקום נחלים, הגבלות בדבר הסטת תוואי נחל או הטמנתו בקרקע, התייחסות לשמירת מעיינות ושטחי הצפה - שלוליות חורף וביצות קדומות, הדגשת שפך הנחל לים ועוד, שינויים משמעותיים ביחס לתמ״א האם.
Kommentare


bottom of page