top of page

תכנית בנין עיר כוללת, מביטה על המערכת העירונית כולה, על חלקיה השונים, כמכלול אחד:

תמצית חיי-העיר נמצאת במרחב הציבורי, ברחובות, בכיכרות, בפארקים. מרחב ציבורי הומה אדם, הוא המבטיח איכות-חיים עירונית גבוהה, שיש בה תרבות, פנאי, מסחר ועסקים. מקום שבני-אדם מתראים תכופות, ושיש ביניהם מגע והחלפת רשמים, דעות וחוויות. זוהי ההוויה העירונית.

ערי ישראל הצטיינו בעת האחרונה בדחיקת דמות הרחוב המסורתית, והמרתה בכבישים, החותכים ומפרידים בין רקמות העיר. מוקדי מסחר, תרבות, תעסוקה, הועתקו ממרכז העיר לשוליה או אל השטחים הפתוחים הסובבים אותה. כך נפגעו מרכזי חייהן של ערים רבות.

תכניות בנין עיר אחדות נעשו במשרד, וכן שכונות ומקטעים עירוניים. תכנית מתאר ירוחם, קרית מלאכי, בית צפאפה, אקולוגיה עירונית בתל אביב, שכונת רכס לבן בירושלים ועוד.

תכנון

ערים

פארק הירקון

תכליות ירוקות ותפיסת תכנון

תל אביב

אקולוגיה עירונית

רכס לבן

מתווה תכנוני חלופי ברכס לבן

הנחל והעיר

הילכו שנים יחדיו

ירושלים בת קיימא

סוגיות בפיתוח ושימור

פארק הירקון

תכליות ירוקות ותפיסת תכנון

תמ"א 22

תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור

קרית מלאכי

תכנית מתאר

הנחל והעיר

הילכו שנים יחדיו

פארק הירקון

תכליות ירוקות ותפיסת תכנון

bottom of page