top of page

ירוחם - תכנית אב 

פתח דבר

תכנית האב שלפנינו רואה את ירוחם כמקום של איכות ומצויינות, מקור גאוה לתושביו ואבן שואבת לאוכלוסייה המבקשת להצטרף אליו. יישוב בעל מערכת חינוך טובה, תחושת קהילה ובית, חברה מגוונת ותומכת, ומקום בעל זיקה לסביבה ולנוף הנשקפים אליו.

 

תקווה זו, אינה משוללת יסוד. ירוחם הצמיחה בשנים האחרונות כוחות פנימיים וכוחות אשר הצטרפו אליה מבחוץ, ואשר סחפו את היישוב לדרכים חדשות. בני המקום ומצטרפים חדשים המשלבים ערכים ומעש, קבוצות אשר הציבו את ירוחם במרכז חייהן, והן מעורות – כל אחת בדרכה - בהווית המקום, ומסייעות לקידומו. הכח האנושי והאוירה הקהילתית הם המפתח להצלחת ישום התכנית.

יתרונותיו הסגוליים של היישוב יהיו על-פי תפישה זו בתחום התרבותי-חברתי; במערכת חינוך איכותית, בתרבות, יוצרת ומתחדשת המיתרגמת ומעורבת בחיים המודרניים, ובחברה מגוונת ובעלת אחריות וערבות הדדית.

אנו רואים את הקשר בין החברה והתרבות הצומחים בירוחם, ובין המקום, הסביבה, הנוף והדימוי המקומי, כחיוני ומהותי ביצירת המכלול. סגולותיו של המקום, העטוף במרחב מדברי, מרוחק מן ההוויה הסואנת של מרכז הארץ ואפילו של המרכז המטרופוליני בבאר- שבע, והתמזגותו הנכונה עם נופי המדבר, כל אלה מקנות לו ייחוד ואיכות.

Screenshot 2022-05-02 190454.png

תפקידה של תכנית הוא לכאורה הסדרה וייעוד שימושי קרקע במרחב. אנו מבקשים לא להסתפק בכך. התכנית על פי הצעתנו תטמיע את תמונת העתיד האמורה ותראה עצמה ככלי למימושה. התכנית תקצה שטחים מתאימים במקומות הראויים לתיפקודים הנדרשים להתפתחותה של ירוחם, ובהם מערכת חינוך, תרבות והשכלה, מגורים מרווחים בקנה מידה גדול, התחדשות של הרקמה הבנויה הקיימת, מערך דרכים ותשתיות, העונים אחר דרישותיו של יישוב מתחדש ומתפתח, דגש מיוחד ניתן לטיפוח הסביבתי, אשר יקנה לירוחם דימוי של נווה ירוק ופורח במדבר, ולחיזוק הקשר והפניית מבטיה של ירוחם לאוצרות הטבע - ממזרח – המכתש הגדול, וממערב – פארק ירוחם ושמורות הטבע, כמפתח לפיתוח תיירות מדברית ביישוב ובסביבתו.

תכנית לירוחם אשר לא תשים לנגד עיניה את מצבו המיוחד של המקום, רבגוניותה של אוכלוסייתו, התמורה החינוכית-חברתית העוברת על היישוב בשנים האחרונות, ואת ההזדמנות הגדולה הניצבת בפנינו לא תשיג את מטרתה, גם אם תהיה ערוכה וסדורה לכל פרטיה ודקדוקיה. התכנית שלפנינו אמורה לרתום את כליה להגשמת ההזדמנות, הפוטנציאל והתקווה הגדולים הטמונים בירוחם.

מבוא

ירוחם נמצאת זה שנים במצב של אי צמיחה, הגירה שלילית, בעיקר של כוחות צעירים ומשכילים ותדמית נמוכה. יתרונותיה ואיכויותיה אינן באות לידי ביטוי. בהיעדר יוזמות, לא יחול שינוי משמעותי בישוב. תכנית האב מבקשת ליצור תשתית לשינוי, מהותי ותדמיתי, בירוחם, ובעקבותיו, מימוש הפוטנציאל הטמון בישוב והתנעת תהליכי צמיחה. ירוחם אמורה לנצל את יתרונותיה היחסיים, בתחום הקהילה, בטיפוח מנהיגות מקומית, וברתימת הכוחות אשר הצטרפו אליה ובשילובם בכוחות הקיימים, בפיתוח יתרונות יחסיים אשר ירוחם הוכיחה יכולות בהם: בתחום החינוך, הסביבה המדברית והתיירות.

תפקידה המרכזי של תכנית האב והמתאר לירוחם, ליצור מצע ותשתית לפיתוחו העתידי של היישוב.

תכנית האב המוצגת במסמך הנוכחי מציעה מדיניות פיתוח כוללת לירוחם, בנושאים פיסיים, חברתיים וכלכליים. תכנית המתאר אשר תבוא בעקבותיה תניח את התשתית הסטטוטורית, על פי חוק התכנון והבניה, להגשמתה של תכנית האב. שני חלקי התכנית, תכנית האב ותכנית המתאר, יהוו מצע מאפשר ליישוב להתפתח בכיוונים ראויים ובני קיימא. יחד עם זאת, תפקידה של התכנית להגביל כיווני פיתוח הנראים בעיניה שליליים. התכנית נבנתה מתוך כוונה ליצור מרחב אפשרויות גדול ככל הניתן, על בסיס מצע נתון. התכנית שואפת לכך כי כיווני פיתוח חברתיים - כלכליים בעתיד, יוכלו לפגוש מצע פיסי מתארי ראוי עליו יוכלו להגשים את מטרותיהם.

בירוחם, כישוב פריפריאלי, מרוחק וחלש, יידרשו מאמצים משמעותיים על מנת ליצור תנאי צמיחה, שיפור באיכות החיים והתפתחות יישובית. פיזור מאמצים בתחומים רבים, ועל פני כל היישוב, לא יביא – לדעתנו – לתוצאות המיוחלות. האסטרטגיה אותה נוקטת תכנית האב הינה של ריכוז מאמצים, על פני תחומים מוגדרים בישוב. זאת מתוך מחשבה כי מאמצים אלה ישאו פרי ויפרצו נתיב לקידומה של ירוחם. העדפה והתמקדות בריכוז מאמץ בנושאים מוגדרים, מתבססים על התקווה כי נושאים אלה יהיו בעלי ערך מוסף חזק דיו כדי להשפיע, ובהמשך יהוו מנוף ותמריץ לקידומם של מישורי פיתוח אחרים.

לצד ריכוז מאמצים במספר מוקדים, פורשת תכנית האב מתווה פיתוח המקיף נושאים רבים. התכנית מגבשת מדיניות פיתוח בנושאים המרכזיים המקיפים את חיי היישוב: מדיניות בתחום פיתוח המגורים - מגורי איכות, שיקום וטיפוח השכונות הקיימות, ופיתוחן של שכונות חדשות, עיצוב מחודש של גבולות היישוב, תוך מתן תשומת לב לזיקה עם המרחב המדברי הסובב, מדיניות פיתוח תיירות – תפיסתה של ירוחם כנקודת מוצא לשירותי דרך למטיילים בהר הנגב, פיתוח התיירות מתייחס ליישוב עצמו ולמרחב המדברי הסובב; מדיניות פיתוח התעשייה, ושילובה ברקמת החיים בירוחם; הצבת מתווה דרכים חדש, המתאים להיערכות החדשה של היישוב; עיצוב השטחים הפתוחים, כתורמים למבנה הכללי של היישוב ולאיכות החיים של תושביו; וטיפוח הזיקה למוקדים בסביבת היישוב, ובייחוד המכתש הגדול ואגם ירוחם.

DSC_0168.JPG
bottom of page