top of page

תכנון משאבי טבע, מוכר כיום כנושא תכנוני בפני עצמו, נהוג להפריד את תכנון משאבי טבע על פי נושאים: יערות, שמורות טבע, נחלים, חופים, כאן כלולים משאבי המים, מי תהום, אגמים, נהרות, לצידם משאבי טבע מתכלים, מחצבות, הפקת גז ונפט.

נכון וראוי לראותם כמקשה אחת, ובהתאמה והשלמה לשטחי הפיתוח, ערים, תשתיות.

תכניות רבות הנוגעות למשאבי הטבע נעשו במסגרת המשרד: שטחים פתוחים, נחלים, יערות, ומסמכי מדיניות. חופי-הים זכו להתייחסות נפרדת.

ההתמודדות עם משבר האקלים נמצאת כיום בראש סדר העדיפיות העולמי. מדינות רבות חשות כאן ועכשיו את תוצאותיו, בעליית פני-הים, בארועי בצורת תכופים, שיטפונות, שרפות ושיבוש חייהם של עשרות מיליוני בני אדם בכל רחבי העולם. שלוש אמנות ריו – התמודדות עם משבר האקלים, שמירת המגוון הביולוגי והמאבק בתופעת המידבור (או סחף קרקעות). מהוות היום נקודת מוצא להסכמים, אמנות, קווי מדיניות ואמצעי ישום, להתמודדות עם איומי משבר האקלים.

תכנון אקלים
ומשאבי 
טבע

שיקום ים המלח

מתווה החלופה הצפונית

סורינאם - CCCD

פרויקט פיתוח לאומי

תכנון נחלים

מדריך בהשראת תמ"א אחת

ים המלח.jpg
CCCD.jpg
כריכה קדמית.jpg

אינדיקטורים

לפיתוח בר-קיימא בישראל

סובב בקעת הנדיב

תכנית מתאר מחוזית חלקית

נחלי ישראל

מדיניות ועקרונות תכנון

אינדיקטורים כריכה.jpg
סובב בקעת הנדיב - תכנית אב לועדה המחוזית - יולי 2004 - מסך_Page_001.jpg

Nigeria Gurara

Soil Survey Report

מרחבים ביוספריים

עקרונות לייזום תכנון, הקמה וניהול

ארץ הצבי

הצעה להקמת מיכלול גן לאומי ויער

שער ניגריה.png
מרחבים ביוספריים שער.png
ללא שם.png

נהר הירדן

שיקום, שימור, פיתוח

תמ"א 22

תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור

אטלס הכורכרים

מיפוי שטחי הכורכר בישראל

Screenshot 2022-09-29 174838.png
תמא 22.jpg

הרי ירושלים ושפלת יהודה

מדיניות שימור ופיתוח בר קיימא

הרי ירושלים.jpg
bottom of page