top of page

"תכנית מתאר ארצית כוללת בתוכה שיקולים תכנוניים פיסיים, חברתיים, כלכליים, סביבתיים, משפטיים... היא תוצר חשיבה אינטגרטיבית - תכליתה לקבוע את עיקרי התכנון הלאומי ולעצב את פני הארץ - והיא פסגתו של תחום התכנון." כך תיארה אדר' דינה רצ'בסקי (ראשת מנהל התכנון) את תמצית רעיון התכנון הארצי. רעיון אשר קיבל ביטוי מלא ב"עשור התכנוני", תור הזהב של התכנון בישראל 1990-2000, שנות עריכתן של תכנית 2020, תמ"א 31 ותמ"א 22, ובהן נזרעו זרעיה של תמ"א 35 ותמ"א אחת.

 

במסגרת זו  יוצגו כמה תכניות מתאר ארצית,  שעיסוקן - מערכת התכנון הארצי. ביניהן - תכנית אב לישראל בשנות האלפיים (תכנית 2020), תמ''א 35, תמ''א אחת, מסמך מדיניות לפרישת אוכלוסייה, ותכניות אחדות בארצות אפריקה ומרכז אמריקה.

תכניות
לאומיות ואזוריות

"תכנון ארצי כוללני – משאת הנפש של אנשי המקצוע..." דינה רצ'בסקי

ישראל 2020

מערכת השטחים הפתוחים

תמ"א אחת

תכנון, משפט, שפה

ישראל 2020

תכנית אב לישראל בשנות האלפיים

2020.jpg
בטאון תכנון 17 חוברת 2 - כריכה.jpg

הנחיות למדיניות תכנון ארצית

ליישובים במרחב הכפרי

דפוסי השימוש

בשטחים הבנויים בישראל

תת"ל 100

מסמך נופי סביבתי

הנחיות ליישובים.jpg
תתל.png
bottom of page