top of page

תכנית מתאר לקרית מלאכי

ניתוח מצב קיים

בהתאם לתכנית העבודה, מוגש בזאת הפרק הראשון – ניתוח מצב קיים. המצב הקיים מהווה מבחינות רבות נקודת מוצא ובסיס לשינויים ולתפיסות חדשות, אותן תביע התכנית בשלביה המתקדמים.

 

המצב הקיים – בכל התחומים – יש והוא נדרש לשינויים ותיקונים, ויש והוא מהווה פוטנציאל והזדמנות לחידוש. כך או כך, הבנה והכרה מעמיקים של כלל מרכיבי העיר ורבדיה השונים, הינה תנאי הכרחי להמשכה של התכנית כולה. איסוף הנתונים משתרע על פני כלל מישורי החיים בעיר – החל מניתוח פיסי אורבני, היסטוריה תכנונית, נוף וחזות העיר, כלכלה וחברה, סביבה תשתיות ותחבורה. יצוין כי כבר בשלב מוקדם זה הוכנו במיוחד עבור התכנית מפת צילום מפורטת ביותר, ומפת מדידה בקנה מידה 000,5:1 אשר ישמשו את התכנית בהמשך.

 

באיסוף ובניתוח הנתונים, נעזר הצוות רבות בנושאי תפקידים בעירית קרית מלאכי, אשר חלקו עמנו את המידע ומשמעותו, ועל כך תודתנו. יש להניח כי קיימים עדיין מסדי נתונים, ידע ותובנות אשר הצוות לא עמד עדיין עליהם ולא הכלילם בדו"ח. מן הניסיון ידוע כי מלאכת האיסוף נמשכת זמן רב, ולמעשה היא נמשכת והולכת בכל תקופת הכנת התכנית. לפיכך, פרק זה יעודכן ויתחדש במשך שלבי התכנית, כך שבסיומה, יהיה בידיה של קרית מלאכי מסמך מסד נתונים ממוחשב, דינמי ועדכני, אשר יקיף את כל תחומי החיים בעיר.

Screenshot 2022-05-02 195923.png

חזון היישוב ופרוגרמה רעיונית

תכנית המתאר העירונית היא כלי המסייע במימוש תמונת העתיד של קרית מלאכי. תמונת עתיד זו באה לידי ביטוי במטרות התכנית, ובמתווי התכנון הבאים לממש, כל אחד בדרכו, מטרות אלו. עיקרו של דו"ח זה הינו גיבוש חזון היישוב ומטרות התכנית הבאות לסייע למימושו ופרוגרמה רעיונית. במסמך זה מוצגים שלושה מתווי תכנון בסיסיים, המתייחסים ומשפיעים – כל אחד בדרכו - על הנושאים הבאים:

יעוד שטחים מתאימים במקומות הראויים לתיפקודים הנדרשים להתפתחותה של קרית מלאכי (מערכת חינוך, תרבות והשכלה, מגורים, שרותים ומסחר) תוך המשכיות והתחדשות של הרקמה הבנויה הקיימת.

מערך דרכים ותשתיות, העונה אחר דרישותיו של ישוב גדל, דינמי ומתפתח. טיפוח סביבתי, שטחים פתוחים בתחום הישוב ובסביבתו, אשר יקנו לקרית מלאכי דימוי של עיר ירוקה בלב שטח כפרי; חיזוק הקשר והפניית מבטיה של קרית מלאכי אל המופע הטבעי היחידי בסביבתה – נחל האלה.

עידוד דרכים לחיזוקה של החברה המקומית, ובכלל זה עידוד הקהילתיות, הדימוי והזהות המקומית, ועידוד כוחות יצירה והתחדשות ביישוב.

 

קריית מלאכי, הינה עיר קהילתית, קטנה וקומפקטית, בעלת מרכז מובהק ומוגדר ובו מסחר, מבני ציבור וחינוך, המצויים בסביבת הפארק העירוני המטופח. העיר מוקפת יישובים כפריים מכל עבריה, מיצובה הכלכלי-חברתי אינו גבוה, ופוטנציאל הפיתוח שלה חסום במובנים רבים ואינו גדול. בראשית הדברים ניתן להעלות גישות תכנוניות שונות: תכנית בכיוון של המשך מגמות, תיקון נושאים מסוימים, ארגון מחודש של המערכת העירונית ומתן פתרונות נקודתיים לבעיות ספציפיות. גישה זו עשויה לתרום לשינוי מסוים, בתבנית הישוב וברקמת החיים בו. מנגד, ניתן להעלות תפיסות תכנוניות שונות, הדורשות התבוננות מעמיקה יותר בישוב ובמערכות הסובבות אותו. תפיסות אלו עשויות לגלות כי למרות היות הישוב "חסום" מבחינות רבות, עדיין אפשר לגלות בו פוטנציאל חבוי, אותו אפשר להמשיך ולפתח לקראת יצירת תמונת עתיד רחבה ועשירה יותר. אנו בחרנו להעלות תפיסות הנוקטות דרך של חידוש ויצירה, תפיסות אשר ניתן יהיה בעזרתן לסלול ליישוב דרך חדשה.

חלופות תכנון

החלופות מתבססות על מתווי התכנון אשר גובשו בשלב העבודה הקודם. מתווים כלליים אלה עובדו ופותחו לכלל חלופות קונקרטיות, המציגות תפיסות תכנון שונות לקרית מלאכי. עיקרן של החלופות - יצירת מבנה עירוני לקרית מלאכי הכולל פרישת מוקדים וצירים ראשיים, יחסי הגומלין ומדרג העוצמות ביניהם. החלופות נשענות על המצב הקיים, הפיסי והסטאטוטורי המהווים את נקודת המוצא לתכנון. התכנית מביעה מגמות והשקפות אשר יביאו לשינוי המקווה. תפקידן של החלופות - להציג מגמות אלה על ציר הזמן (שלביות), וייתכנות יישומן.

 

סוגיות תכנון כלליות

רק זה עוסק בהצגת מספר סוגיות מרכזיות "הבונות" את החלופות. סוגיות אלה הן:

• תכנון המע"ר - מתוך מחשבה כי לצד פוטנציאל ההרחבה והצמיחה של קרית מלאכי, יש להתמיד בהשקעה בליבה של העיר - המע"ר ונלוויו, ובטיפוח ה"עירוניות", שביטוייה בחיי תרבות, מסחר, תעסוקה הולמת וסביבה עירונית מטופחת.

• נחל האלה - צוות התכנון רואה בו מקום להענקת איכויות רבות ערך לעיר, על ידי קישוריות ופתיחה מקסימלית של הנחל אל העיר. נושא זה נמצא בכל החלופות אם כי בעוצמות ובצורות שונות.

 

• קישוריות - מיקומה של קרית מלאכי, על פרשת דרכים ארצית, ובסמיכות לשלושת המטרופולינים – תל-אביב, ירושלים ובאר-שבע, נחשב בעינינו כיתרון משמעותי בפני עצמו. פרק התחבורה מבקש להעמיק ולבסס יתרון זה, הן בשיפור הקישוריות של קרית מלאכי למערכת הדרכים הארצית, והן בטיפוח תנועה איכותית וידידותית לאדם ולסביבה בתוככי העיר.

 

פרוגרמות

התכנית אמורה לתת מענה לצרכי העיר לשנת היעד 2030 .במסגרת זו, נדרשת התכנית להעריך אומדני אוכלוסייה לשנה זו, התפרשותם במרחב, והערכה ראשונית של צרכיהם ופעילותם. הפרוגרמות העוסקות במגורים, תעסוקה ושטחים פתוחים אמורות לתת כיוון ומושג כמותי אודות היקפי העיר בשנת היעד, וסיפוק פרוגרמתי של צרכיה. חלופות התכנון אמורות להתכנס סביב ערכים אלה. בשלב העבודה הבא תגובשנה החלופות לכדי בסיס תכנוני, אשר יעמוד ביסודה של תכנית המתאר.

Screenshot 2022-05-02 202744.png

מפת תכנון שלבים א' ו-ב'.

חלופה נבחרת

החלופות מתבססות על מתווי התכנון אשר גובשו בשלב העבודה הקודם. מתווים כלליים אלה עובדו ופותחו לכלל חלופות קונקרטיות, המציגות תפיסות תכנון שונות לקרית מלאכי. עיקרן של החלופות - יצירת מבנה עירוני לקרית מלאכי הכולל פרישת מוקדים וצירים ראשיים, יחסי הגומלין ומדרג העוצמות ביניהם. החלופות נשענות על המצב הקיים, הפיסי והסטאטוטורי המהווים את נקודת המוצא לתכנון. התכנית מביעה מגמות והשקפות אשר יביאו לשינוי המקווה. תפקידן של החלופות - להציג מגמות אלה על ציר הזמן (שלביות), וייתכנות יישומן.

 

bottom of page