top of page

תמ"א אחת

חופים

דברי הסבר

פרק החופים בא להחליף את תמ''א 13 - חופי ים-תיכון על שינוייה.
1. ייחודו של חוף הים: חוף הים זכה להתייחסות ולהגנה מיוחדת בשל חשיבותו ברמה הארצית, בשל ערכיו הטבעיים והנופיים, וכמרחב פנאי, רוגע ורווחה לציבור רחב, המצטופף מול הערים הגדולות לאורך מישור החוף. ערכים אלו באים לידי ביטוי בהוראות התכנית, בגיבוש ראייה כוללת לחופים, ובהתייחסות פרטנית למקטעים ולתחומים.
2. חלוקה למקטעי תכנון: תחום חוף הים ועורף החוף:
תחום חוף הים: נחלק לשני סוגי מקטעים: עירוני ופתוח. לכל אחד הותאמו מאפייני תיפקוד ומיקום שונים, עקרונות,
הנחיות והוראות. בתשריט מופיע סימון קו ללא עובי לאורך החוף, המייצג שני סוגי חוף:
א. חוף עירוני למרגלות ערי החוף - הוא המרחב הפתוח העיקרי להנאת תושבי הערים, ובו שירותי החוף, טיילות, מתקני בילוי, פנאי וספורט, חופי רחצה וערכי טבע מקומיים.
ב. חוף פתוח - בחזית שטחים פתוחים ויישובים כפריים שעל חוף הים, בו יישמרו ערכי טבע ומורשת, לצד פיתוח נקודתי אקסטנסיבי של החוף, בחופי רחצה מוגדרים.
בתחום החוף נאסרה כל בנייה, למעט שימושים נדרשים לטובת הציבור ולקירבה לים. כל תכנית בתחום חוף הים נדרשת למסמך סביבתי אשר יתייחס להשפעותיה על הסביבה החופית, זאת אלא אם פטר מוסד תכנון מהכנת המסמך לאחר שנועץ במשרד להגנת הסביבה.
עורף החוף: שטחים מעבר לתחום חוף הים ובזיקה לו. גם כאן ניכרת הבחנה בין חופים עירוניים ופתוחים:
א. בעורף חוף עירוני: נקבעה התייחסות לקו הבינוי הראשון - הפונה אל הים, יצירת חזית ים והעדפת שימושים ציבוריים לאורכה, ושמירה על צירי קשר ומבט מתוך העיר אל הים, וכן "פארק חוף עירוני", רצועה ברוחב משתנה, (מסומנת כקו ללא עובי, וגבולותיו מסומנים בנספח מנחה), בקדמת ערי חוף, ובהם שימושי פנאי, בילוי ותרבות הפונים לים.
ב. בעורף חוף פתוח: התייחסות לקו הבינוי הראשון, תוך מתן עדיפות לשימושים לטובת הציבור ובזיקה לחוף. עוד סומנו 'מכלולי חוף' - שטחים פתוחים בעלי מאפייניים ייחודיים בעורף הסביבה החופית ובזיקה אליה, ובכללם שטחים
טבעיים המאפשרים רציפות ומסדרון אקולוגי אל החוף ושטחים חקלאיים.
3. הוראות התכנית והתאמתן למקטעי החוף:
הוראות התכנית מתייחסות לחלוקה האמורה: תחום חוף הים - עירוני ופתוח, ועורף חוף - עירוני ופתוח. לכל מקטע הותאמו הוראות המבטאות את עיקרי תפקודו - הנגשה ופיתוח אינטנסיביים בחופים עירוניים ושמירת ערכי הטבע לצד פיתוח נקודתי בחופים הפתוחים.
4. דגשים תכנוניים: ככלל, בתחום חוף הים נאסרת כל בנייה שאינה לטובת הציבור ובזיקה לים. עם זאת, קובעת התכנית גמישות ביחס להוראה זו, במספר מקרים ובתנאים שנקבעו על ידה ובכללם קבלת אישור הולחו"ף.
מוקדי חוף - מוקדי פעילות בחוף העירוני: בחופים עמוסים ובהמשך למוקדי פעילות עירוניים וצירים ראשיים, ניתן להקים מוקדים לרווחת באי החוף - מכונסים ומצומצמים בשטחם. הקמתם תתאפשר על בסיס מסמך ראייה כוללת למקטע חוף, בו יקבעו מיקומם, היקפם והשימושים בהם.

bottom of page