top of page

תמ"א אחת

מים

דברי הסבר

פרק המים מאגד את תכניות המתאר הארציות שהסדירו את מערכת המים הארצית בעניינים הבאים: איגום, החדרה, העשרה והגנה על מי תהום, הפקה והולכה של מים, ניקוז, ביוב והתפלה. תמ"א 52 משק המים - ביוב, תמ"א 52 /ב/ 0/0 אתרים להתפלת מי ים, תמ"א 52 /ב/ 2 איגום מים עיליים, החדרה, העשרה והגנה על מי התהום, תמ"א 52 /ב/ 1 מערכות הפקה והולכה של מים.


הפרק נחלק לשניים: החלק הראשון עוסק במתקנים ובקווים המשמשים להפקה, להולכה, לאגירה ולטיהור. כאן מתואר למעשה מחזור המים, למן ההפקה, דרך הולכת המים על פני הקרקע, והחדרתם למי תהום, ועד לטיהורם. החלק השני קובע כללים לניצול נכון ויעיל של משאב המים, ולהגנה עליו - המכוונים לתכניות פיתוח לסוגיהן בדבר ניהול וממשק נגר עילי - שמירת המשאב וניצולו הנכון, לצד הוראות להגנה על מי התהום מפני זיהום.


בפרק המים הוראות העוסקות ביצירת מלאי - החדרת מים למי התהום, מניעת זיהום מי תהום ושיפור החלחול , וכן בשימוש חוזר - טיהור קולחין והשמשתם לטובת צרכנים ייחודיים כגון חקלאות השקייה בקולחין וטבע החזרת מים לנחלים. גיוון המקורות, ממים מותפלים, מי תהום או מי קולחין, מאפשר את ביזור הייצור וההפקה.

Capture.JPG

מטרות

תכנית מפורטת תאושר לאחר התייעצות עם רשות המים ועל פיה יינתנו היתרי בניה. תכנית מפורטת שעניינה שפכים או קולחין, תאושר לאחר התייעצות גם עם הועדה המקצועית למים ולביוב.
 

מתקנים וקווים - תכנית מפורטת

תכולה:
א. תכנית מפורטת תאושר לאחר התייעצות עם רשות המים ועל פיה יינתנו היתרי בניה. תכנית מפורטת שעניינה שפכים או קולחין, תאושר לאחר התייעצות גם עם הועדה המקצועית למים ולביוב.
ב. התכנית המפורטת תקבע את כל הנדרש למימוש מטרתה, ובכלל זה את כל השימושים, המבנים, המתקנים והקווים הנדרשים להקמתה, לתפעולה, לאחזקתה, לשדרוגה, להנגשתה, אמצעי ביטחון ובטיחות, מתקנים למזעור מפגעים ולהגנה על הבריאות ואמצעי ניטור ובקרה. בתשריט התכנית יסומנו בהתאם לצורך רוחב רצועת האחזקה ורוחב רצועת העבודה. התכנית תכלול במידת הצורך גם תחום השפעה ומגבלותיו בהתאם למסמכים הסביבתיים.
ג. בנוסף, ניתן לאשר בשטח תכנית מפורטת למתקן מים, העברת קווי תשתית לסוגיהם, וכן חקלאות למעט עצים מעמיקי שורש ושימושים לצרכי נופש ופנאי, בתנאי שלא תהיה פגיעה בתפקוד המתקן בהתאם למטרות התכנית. שימושי פנאי ונופש במאגר קולחין יידרשו להתייעצות עם משרד הבריאות.
ד. תכנית מפורטת תאפשר, ככל הניתן, שימוש דו תכליתי במתקני מים.

 

הוראות בנושאי סביבה
א. תכנית מפורטת בשטח בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה, תכלול נספח נופי סביבתי, בהתאם לקבוע בסעיף 88 בתמ"א 51 . מוסד תכנון רשאי לפטור מחובה זו או לקבוע מצבים בהם לא יהיה צורך בהכנת נספח כאמור לאחר התייעצות עם המשרד להגנת הסביבה.
ב. תכנית מפורטת למתקן התפלה תחוייב במסמך סביבתי.
ג. תכנית מפורטת למתקן טיפול שפכים תכלול תסקיר השפעה על הסביבה בהתאם לתקנות התכנון
והבניה תסקירי השפעה על הסביבה, תשס"ג 0115 . מוסד תכנון רשאי להמירו במסמך סביבתי לאחר התייעצות עם המשרד להגנת הסביבה. תכנית להרחבת מתקן טיפול שפכים קיים תכלול מסמך סביבתי בהתאם לשיקול דעת מוסד תכנון.
ד. מסמך סביבתי כאמור יערך על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה שיאושרו על ידי מוסד תכנון.

 

תכנון והקמה בשלבים
ניתן לאשר תכנית מפורטת או להקים חלק מהתשתית המתוכננת, ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בתפוקה המינימלית המתוכננת למתקן התפלה כמפורט בנספח ב' 8 או באפשרות להקמת התשתית בשלמותה. כאשר מוקם או מאושר מתקן מים בשלבים, יתן מוסד תכנון דעתו לצורך בהשלמה או בעדכון המסמך הסביבתי בכל שלב.

תוספת מתקני מים, מתקני קולחין, קווי מים וקולחין או ביטול וצמצום אתרים
א. בתכנית מפורטת, ובהתייעצות עם מנהל רשות המים, ניתן להוסיף מתקני מים, מתקני קולחין, קווי מים וקווי קולחין על אלה המסומנים בתשריט התכנית ויחולו עליה הוראות תכנית זו. תכנית להוספת מתקני התפלה גדולים, רצועות לצנרת מי רכז ומי הזנה ומוצאים ימיים, תידרש, בנוסף, גם לקבלת עמדת מערכת הביטחון ולאישור המועצה הארצית.
ב. המועצה הארצית, בהתייעצות עם מנהל רשות המים, ולאחר ששמעה את הועדה המחוזית והועדה המקומית הנוגעות בדבר, רשאית לבטל שטח שמור לתכנון מתקני מים, קווי מים וקווי קולחין המסומנים בתכנית, או לצמצם את שטחם.

bottom of page