top of page

תת"ל 100

מסמך נופי סביבתי

א. הצורך בשמירה סטטוטורית על שדות הפקה ושדות החדרת מים

משק המים מהווה תשתית אסטרטגית של מדינת ישראל וגורם חיוני לפיתוחה - חקלאות, תעשייה והתיישבות, חיזוק הפריפריה, פנאי ונופש, ופיתוח כלכלי. ניהול ופיתוח בר-קיימא של משק המים כולל נדבך יסודי בדמות שימור ושיקום מקורות המים הטבעיים.

 

ב. חשיבותם של אתרי תת"ל 100 למשק המים הלאומי

תת"ל 100 כוללת, חמישה מתחמים, ובכל אחד מהם מערכת הפקת מים המהווה תשתית מרכזית במשק המים הלאומי. הם נועדו לשמר את פוטנציאל ההפקה באקוויפר ההר ובאתרי הפקה והחדרת נגר לאקוויפר החוף.

 

ג. יתרונות הפקת המים מקידוחים

גמישות תפעולית: קידוחי המים זמינים והפעלתם מיידית. פיזורם הגיאוגרפי והיכולת להפעילם באופן סלקטיבי מאפשרים להפיק כמויות מים משתנות על פי צרכי המקום והשעה.

ביטחון מים: בהיותם תת קרקעיים, מאגרי מי התהום חסינים בפני פגיעה חיצונית. מתקני ההפקה קטני ממדים ומבוזרים, ורבים מהם בעלי מקור אנרגיה עצמאי המאפשר הפקת מים ללא תלות במערכות אספקת אנרגיה ארציות. בעיתות חירום, ובפרט בזמן משבר בטחוני או אסון טבע, קידוחי המים יהוו את מקור המים האמין והעיקרי.

עלויות נמוכות: עלות הפקת מי תהום נמוכה מזו של מים מותפלים באופן ניכר.

ביזור - מענה לאזורים מנותקים: הקידוחים מפוזרים ברחבי הארץ, ומספקים מים לפריפריה ולאזורים שאינם מחוברים למערכת הארצית.

 

ד. שטחים מוצעים לאיתור קידוחים במסגרת התכנית

חמשת המתחמים נבחרו עפ"י דחיפות להקמת שדות הפקה חדשים ודחיפות לשמירה על אזורים בעלי רגישות מי תהום גבוהה. מתחמים נוספים יקודמו בתכניות המשך לתת"ל 100.

מתחם נחלי מנשה - מרחב חולות אליו מוטים נחלי מנשה ומוחדרים עודפי התפלה. כולל תעלות, שדות החדרה וקידוחים. מתחם ראש העין - מרחב הפקה אסטרטגי, שבמרכזו מעיינות הירקון, מוצא אקוויפר ההר.

מתחם שפלת לוד – החלפה והעברה הדרגתית של שדה הקידוחים הוותיק במרחב עתיר פיתוח בערים המזרחיות בגוש דן - לשטח פתוח אשר יהווה אכסניה לתוספת קידוחים בהתאם לתנאי השטח ולצרכים.

מתחם שקמה - מרחב חולות אליו מוטים מי-מאגר נחל שקמה ומוחדרים עודפי התפלה. כולל קידוחים מסביב לאתר ההחדרה.

מתחם להבים – יחליף בהדרגה את שדה הקידוחים הוותיק בתוך העיר באר-שבע - ויאפשר את שמירת יכולת ההפקה בדרום אקוויפר ירקון-תנינים. 

 

בתת"ל 100 - חמישה טיפוסי קידוחים, בחלוקה על פי שתי קבוצות המתחמים - הר וחוף, ובהם, סך הכל 103 קידוחים, כדלקמן:

 

מתחמי החוף - שקמה ומנשה: חצרות קידוח מטיפוס חוף וחוף גדול.

מתחמי ההר - ראש העין, לוד ולהבים: חצרות קידוח מטיפוס הר בודד, מטיפוס הר כפול, מטיפוס הר כפול גדול. מיקום הקידוחים מופיע במסמך זה ובתשריטי הבינוי. המיקום מנחה וקיימת גמישות בקביעת המיקום לעת התכנון המפורט, של 150 מ' בקידוחי החוף ו- 300 מ' בקידוחי ההר.

Image by Samara Doole
bottom of page