top of page

 אקולוגיה עירונית בתל אביב

דו"ח מצב קיים

הדוח שלהלן מהווה כעין מסד נתונים וחשיבה שימצאו בבסיס שלבי התכנון הבאים. מכיוון שנושאי האקולוגיה העירונית הם במידה רבה חדשניים וזכו בתוכניות ובמסמכי מדיניות בעבר להתייחסות חלקית בלבד, דוח זה שונה מדוחות מצב קיים בנושאים אחרים בכך שהוא כולל סקר ספרות רחב היקף ולימוד מהניסיון הכלל עולמי. בפרקי הדוח מוצגת תמצית מהלימוד וניסיון להציע מסקנות וסוגיות לדיון במסגרת תוכנית המתאר לתל-אביב - יפו.

 

כרקע לעבודה בנושא אקולוגיה עירונית התבצע ניתוח מצב קיים של מערך השטחים הפתוחים כתשתית למרחב הציבורי העירוני. תשתית זו הינה השטחים אשר זוהו כפתוחים בפועל עליה התבצעה סידרה של ניתוחים והשוואות, העוסקת באיפיון שטחים פתוחים, דרוגם, מעמדם והפוטנציאל הטמון בהם. ניתוח זה מוצג בנספח א' לדוח.

 

נספחים נוספים נלווים לכל אחד מפרקי הדוח שלהלן. הנספחים מציגים בהרחבה את הלימוד מסקר הספרות ואת מקרי המבחן מהעולם וכוללים מפות, גרפים ותמונות. יש לציין כי החומר המוצג בנספחים כולל רעיונות רבים שלא נבדקו לעומקם ובמיוחד לא נבחנו התאמתם והשלכותיהם על התכנון בתל-אביב - יפו. אין לראות על כן בנאמר בנספחים המלצות תכנוניות, אלא רעיונות המועלים לבדיקה. הנספחים מציגים את הידע שנרכש על ידי יועצי התוכנית ומובאים בנפרד מהדוח על מנת לאפשר לכל בעל עניין ללמוד מהידע הרב שנאסף. על מנת להקל על השימוש בדוח ובנספחים, מוצגת להלן תמצית שלושת פרקיו:

פרק 1 - מערך השטחים הפתוחים - הפרק סוקר מספר ערים נבחרות, אשר תנאיהן מזכירים את תנאיה של תל-אביב - יפו, ובהן התבצע הליך תכנוני דומה. במיוחד ניבחנו היבטים של יישום ועיגון הנחיות סביבתיות ומדיניות סביבתית בנושאי הפיתוח העירוני, כלים חדשניים, אמצעי גמישות, חינוך, הסברה ותודעה, תוכניות מעקב ובקרה בנושאי יישום מדיניות סביבה, אינדיקטורים לבחינת התקדמות או נסיגה בנושאי סביבה, אמנות עירוניות בעלות חשיבות בתחום איכות הסביבה, וכיוצא באלה. כן נבחנו אפשרויות אימוץ והתאמה של כלים ואמצעי מדיניות, אשר נוסו בהצלחה במקומות אחרים, לתנאיה המיוחדים של תל-אביב - יפו. הנסיון הבינלאומי, כלים, אמצעים וחידושים בתחום מדיניות עירונית סביבתית, מהווים "סל כלים", אשר ניתן יהיה לעשות בו שימוש לעת עריכת התוכנית. בסקירה שלפנינו הוצגו מספר נושאים בהרחבה ובהם מרחבים מוטי הולכי רגל, גגות ירוקים ונגר עילי.

פרק 2 - תכנון אקלימי - פרק זה מסביר את סוגית האקלים העירוני באופן כללי, וכולל התייחסות ספציפית לאקלימה של העיר תל-אביב - יפו. פירוט היחס התכנוני לאקלים העירוני והפרמטרים המשפיעים על ממשק האקלים בעיר לטובת איזון האקלים העירוני, כפי שעולה מנסיונן של ערים שונות בעולם – ביניהן ברלין וטוקיו. כן מציע הפרק אסטרטגיה לתכנון מוטה אקלים בתל-אביב - יפו, אסטרטגיה המושתתת על רעיון של "מטבוליזם עירוני", מעין חילוף חומרים ופירוק תעוקות סביבתיות, באמצעות היחסים שבין מערך השטחים הפתוחים לרקמה הבנויה. האקלים העירוני באופן טבעי מושפע רבות מנושאים שונים הנוגעים לאקולוגיה עירונית, השפעות הדדיות אלה מתוארות בפרקים השונים.

פרק 3 - טבע עירוני - פרק זה כולל איפיון וזיהוי אלמנטים טבעיים המאפיינים את יחידות הנוף העירוני השונות. הפרק מציג מיפוי וקיטלוג של אתרי הטבע העירוני, נסיון בינ"ל ביחס לשילוב אתרי טבע עירוני במערכת המרחב הציבורי העירוני. בדו"ח שלפנינו נקבעו מסגרות והגדרות, הוצג מתווה ראשוני של פרישת אתרי טבע עירוני בתל-אביב - יפו והוצגו, פרוט אתרים נבחרים והפוטנציאל הטמון בהם מבחינת אתרי טבע עירוני.

Image by Yoav Aziz
bottom of page