top of page
Search
  • Writer's pictureMoti Kaplan

וישן מפני חדש תוציאו - תמ"א 22, תמ"א אחת

בעוד ימים אחדים תכנס תמ"א אחת לתוקף, ועימה יפוג תוקפן של תכניות המתאר הארציות הכלולות בה. ביניהן - תמ"א 22, תכנית המתאר הארצית ליער וליעור. חיבה יתרה נודעת לה ממני, היא התכנית הראשונה שלי והפרידה ממנה עצובה לי.
את תמ"א 22 ערכתי תחת רישומם של מראות יער וחורש, וגם בהשראת סרט מצוייר - "האיש שנטע עצים", מאת ז'אן ז'יונו, Jean Giono. הסרט שבה את לבי, ונטלתי ממנו השראה. דימיתי את מעשה כתיבת התמ"א לנטיעת עצים ממש. "האיש שנטע עצים" הפך סרט פולחן לשוחרי יערות שהם גם חובבי אנימציה, קבוצה קטנה לכל הדעות....


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page