top of page
Search
  • Writer's pictureMoti Kaplan

על כללים ופרטים

תפקידה של תכנית מתאר ארצית להורות דרך לתכניות הבאות מכוחה. הוראת דרך נעשית על ידי כללים, ואי-אפשר לה לטבוע בפרטים.


ניסוח כללים המחזיקים בתוכם פרטים, והימנעות מן הפרטים עצמם, הינה מסורת עברית עתיקת יומין. המדרש תמה: כיצד עלה בידו של משה ללמוד את כל התורה כולה בארבעים יום?


"וכי כל התורה למד משה? והרי התורה: 'ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים' ולארבעים יום למד משה? אלא כללים לימדהו הקב"ה למשה". (מדרש הגדול, שמות).


וכדברי הוגה דעות בן המאה ה-18, משה חיים לוצאטו: ''התבונן, שהנה מספר הפרטים עצום מאד מהכיל אותם שכל האדם, ואי אפשר לו לדעת כולם. אולם מה שראוי לו שישתדל עליו, הוא ידיעת כללים. כל כלל בטבעו כולל פרטים הרבה, וכשישיג כלל אחד נמצא משיג מאליו מספר רב מן הפרטים... (רמח''ל ספר הדרכים).


זוהי דרכה של תמ"א אחת, הנוקטת בשפה מכלילה, אשר מתוכה נגזרות אמירות תכנוניות. אבן-הבוחן להצלחתה תהיה מידת השפעתה על עיצובה של שפת כללים ועקרונות, שפה תמציתית, בהירה ופשוטה בשדה התכנון המתארי בארץ.למידע נוסף אודות תמ"א אחת - https://www.kaplanplanners.com/tama1?lang=he

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page