top of page
Search
  • Writer's pictureMoti Kaplan

פרק נחלים בתמ"א 1

כל הנחלים

כשהם מהלכים על הארץ

הם טובים וברוכים ומתוקים

ויש מהם הנאה לעולם

(ע''פ פרקי דר' אליעזר ט')


תמ"א אחת כוללת את מערכת הנחלים הראשית בארץ, המתווים את קוי הנוף העיקריים. זרימת המים בנחלים (ארעית או קבועה), מקיימת בהם בתי גידול לחים, הנדירים בנוף הארץ. צירי הנחלים קושרים אתרים ומוקדי עניין, צירי טיול ותיור לאורכה ולרוחבה של הארץ.


הדגשים העיקריים בפרק הנחלים


הבטחת קיומם ותפקודם של נחלים וסביבתם בראייה אגנית:

א. תפקידים הידרולוגיים: הולכת מים תקינה תוך העדפה למים ממקורות טבעיים, ועל מנת למנוע נזקי סחף והצפות;

ב. תפקידים אקולוגיים: מסדרון אקולוגי המחבר בין שטחים טבעיים שונים, והוא בעל ערכים אקולוגיים, נופיים ומורפולוגיים בפני עצמו;

ג. תפקידים חברתיים: ציר תיור, תרבות וטיול הקושר אתרים, מוקדי עניין ופעילויות פנאי, לאורכה ולרוחבה של הארץ;

ד. תפקידים מבניים: שלד המחזיק את "המרחב הציבורי הארצי", מרחבים פתוחים ושטחי חייץ בין המערכים הבנויים.

שמירת הנחלים, מתן ביטוי לערכיהם המיוחדים. התייחסות לאגן ההיקוות והאגן החזותי של הנחל, העדפת שימושים בעלי זיקה לנחל בקירבתו, אבטחת קיומו של הנחל במופע פתוח וטבעי - לכל אורכו, טיפוח מעיינות, שיקום נחלים והשבת פיתולים.

רציפות לאורך הנחל: מתן אפשרות להליכה רציפה לאורך הנחל. שמירת רציפות אקולוגית - מרבית המסדרונות האקולוגיים מתקיימים על צירי הנחלים.


נחלים עירוניים


תמ''א 1 חידשה את המושג ''נחל עירוני''. הנחל והעיר, הילכו שניים יחדיו? על פי תמ'א 1 הנחל העובר בעיר יעצב את פניה, כחלל ציבורי עירוני ליניארי, סביבו מתכנסים גנים ופארקים, מוסדות תרבות ושטחי פנאי. טיפוח קו המגע של העיר והנחל ליצירת 'חזית לנחל', ובה עירוב שימושים - מגורים, מבני ציבור, תיירות ומסחר, פנאי ובילוי.

תמ"א 1 מעדכנת ומחדשת את תמ"א 34/ב/3 נחלים וניקוז. אשר הוכנה לפני כ-20 שנה.


https://www.kaplanplanners.com/tama1?lang=he - למידע נוסף אודות תמ"א 1Comments


bottom of page